ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem / 2020 - 2021

PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem / 2020 - 2021

30.10.2020 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PKP Intercity S.A. w Warszawie na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania „Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem”.

Nasi specjaliści z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE przygotują kompletną wielobranżową dokumentację projektową, która obejmie:

1) Etap I – Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w tym:

  • wykonanie inwentaryzacji budynku, instalacji i infrastruktury torowej,
  • wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz, map niezbędnych, dokumentów koniecznych do projektowania,
  • wykonanie kompletnego projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych decyzji, dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych (np. projekt organizacji ruchu), opracowań pomocniczych, opinii w tym w szczególności opinii środowiskowej, jeżeli będzie taka wymagana, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych.

2) Etap II – projekt wykonawczy, kosztorysy i STWiORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w tym:

  • wykonanie kompletnego projektu wykonawczego niezbędnego Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych na podstawie ww. projektu,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego dla zakresu objętego projektem,
  • wykonanie szczegółowych przedmiarów robót w układzie kosztorysowym,
  • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3) Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych i odbioru robót budowlanych od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.