ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku...

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.

19.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Nasi projektanci z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE zaprojektują m.in.:

 • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (szerokość ok. 3 m)
 • rozbudowę / przebudowę / budowę drogowych obiektów inżynierskich
 • rozbudowę istniejącego / budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody
 • przebudowę / budowę miejsc dostępu do drogi publicznej
 • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń innych branż (elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych), kolidujących z projektowaną ścieżką
 • uzupełnienie istniejącego / budowę nowego oświetlenia
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego
 • budowę miejsca obsługi rowerzystów w okolicach Rezerwatu Żubrów.

Projektowana przez SAFEGE ścieżka rowerowa zdecydowanie zwiększy walory turystyczne tego wyjątkowego rejonu i zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.

zakres inwestycji

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

 • Termin i miejsce konsultacji: 11 grudnia 2019 r. godz. 16:00
 • UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI!

          Konsultacje społeczne odbędą się w Białowieskim Ośrodku Kultury, ul. Sportowa 1, Białowieża.

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Firmą SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zaprasza na konsultacje dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności, PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

W związku z powyższym dnia 11 grudnia 2019 roku o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, znajdującym się pod adresem: ul. Stoczek 2 w Białowieży, odbędzie się spotkanie Inwestora
oraz jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami i właścicielami działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.

Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do bezpośredniego udziału w konsultacjach społecznych.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące projektu ścieżki rowerowej.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30.12.2019 r., na poniżej podane adresy:

Zamawiający:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130 fax. (85) 67 67 153

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 47 942 47, Fax: +48 22 47 942 48,

e-mail: biuro@safege.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 • Koncepcja wariant I do pobrania tutaj
 • Koncepcja wariant II do pobrania tutaj
 • Koncepcja wariant III do pobrania tutaj
 • Opis do koncepcji do pobrania tutaj
 • Ogłoszenie o konsultacjach do pobrania tutaj