ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021

28.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz pomocy technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

W ramach inwestycji planowana jest realizacja trzech zadań obejmujących roboty budowlane:
- budowa 24,69 km kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice w rejonie Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny,
- budowa 1,45 km kanalizacji sanitarnej w mieście Wadowice w rejonie ul. Gotowizna,
- budowa 2,66 km wodociągu tranzytowego w miejscowości Klecza Dolna.

Projekt obejmuje również modernizację oczyszczalni ścieków (tj. modernizację krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni) oraz dostawę pojazdu asenizacyjnego.

Projekt ten obejmuje zakres działań związanych z ochroną wód i gospodarką ściekową w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Jego realizacja przyczyni się do wdrożenia celów, priorytetów i zadań polityki ekologicznej państwa. Będzie on miał pozytywny wpływ na czystość wód w Skawie, Wiśle oraz docelowo w Morzu Bałtyckim. Poprawią się także warunki bytowe mieszkańców oraz wzrośnie konkurencyjność i atrakcyjność regionu.