ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

PRZETARGI » Ogłoszenie - OTS Zagroń w Szczyrku I, nr ref. GAT/OSTZ/1/2021

Ogłoszenie 1 o postępowaniu - wybór Wykonawcy Modernizacji Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku

Ogłoszenie 1 o postępowaniu - wybór Wykonawcy Modernizacji Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku, nr ref. GAT/OSTZ/1/2021

Wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Modernizacja OTS Zagroń w Szczyrku

Ogłoszenie o postępowaniu
Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.” – numer referencyjny: GAT/OSTZ/1/2021

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949, Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718.

II. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hotelowego (Kat. Ob. Bud. XIV), Budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (Kat. Ob. Bud. XIV) oraz budynku garażowego na budynek gospodarczy (Kat. Ob. Bud. III) zlokalizowanych na działkach nr 3125/1,3125/2, 3980, 2828/1, 2218/2, 2219; obręb 0001 Szczyrk – objętych pozwoleniem na budowę (które jest w trakcie procedury) remont pomieszczeń pozostałych objętym zgłoszeniem remontowym z dnia 31.04. wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych objętych wydanym pozwoleniem na budowę (działki: 2210/2, 2209/2, 3125/2 3125/1, 2828/1, 2218/2, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2222/7, 2831/1, 3124/2)".

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 7 SWZ.

V. Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w pkt. 8 SWZ.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert podano w pkt. 17 SWZ.

VII. Sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert podano w pkt. 14 SWZ.
Oferty muszą być złożone w formie papierowej na adres korespondencyjny:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21

VIII. Informacje dodatkowe

  • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w SWZ. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
  • 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ww. ustawy.
  • Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własny koszt i ryzyko. Wszelką korespondencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania z wyjątkiem oferty należy kierować na adres e-mail: zagron.szczyrk@suezpolska.pl
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
  • Integralną część ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami (do pobrania poniżej, zaś Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - do pobrania TUTAJ).