ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Woda i Ścieki ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Wały przeciwpowodziowe Nysa Kłodzka - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE

Wykonujemy:

  • Aktualizację istniejących planów ochrony przeciwpowodziowej,
  • Wyznaczenie obszarów zagrożonych powodzią i metod ochrony przed powodzią oraz podtopieniami, skonstruowanie modelu numerycznego Opad – Odpływ,
  • Szkolenia dotyczące powstawania powodzi i możliwych zabezpieczeń,
  • Wsparcie przy interweniowaniu i egzekwowaniu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej w danym rejonie,
  • Koncepcje, Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz Projektowanie rozwiązań związanych z ochroną przeciwpowodziową.
  • Symulacje różnych zdarzeń powodziowych, mogących stwarzać poważne zagrożenia.
  • Zdefiniowanie działań prewencyjnych oraz metody przygotowania się do powodzi pozwolą maksymalnie ograniczyć straty przez nią wywołane.
Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej - Lewin Brzeski - nadzór SUEZ Consulting - SAFEGE

Jednym ze sposobów poprawy poziomu bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i sposobach zapobiegania im zarówno wśród obywateli, jak i przedstawicieli władzy.

Nadzorowaliśmy i zaprojektowaliśmy budowę oraz modernizację 11 obiektów hydrologicznych i 50 km wałów przeciwpowodziowych. Kilka przykładowych projektów z tego zakresu to „Usługa nadzoru inwestorskiego dla 7 zadań inwestycyjnych projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”, „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”, opracowaliśmy również metody ograniczania skutków powodzi i wydaliśmy podręczniki dla Samorządów w ramach zadania Banku Światowego: „Prewencja i ograniczenie zagrożenia powodziowego”, „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” i in.

Zobacz zdjęcia
Lewin Brzeski podręcznik PPOW podręcznik PPOW podręcznik PPOW