ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2016

01.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Baranowo na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Baranowie”: więcej o projekcie.

01.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Inwestora Zastępczego nad realizacją budowy Zakładu Przetwórstwa i Konserwowania Mięsa z Drobiu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach: więcej o projekcie.

18.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na realizację inwestycji „Nadzór nad przygotowaniem oraz realizacją robót polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej oraz w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej": więcej o projekcie.

19.04.2016 podpisaliśmy kontrakt (w konsorcjum z KOLTECH INFRA) z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia dodatkowego na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica, związanych z podniesieniem i regulacją toru nr 2 oraz przebudową sieci trakcyjnej dla umożliwienia zabudowy nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych na przejeździe kolejowym w km 3,434 linii 62, realizowanym w ramach Umowy nr 90/116/0010/14/z/l zawartej w dniu 09.05.2014 r. na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” POIiŚ 7.1-59, w zakresie zamówienia częściowego: część nr 4 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego i śląskiego”: więcej o projekcie.

22.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia „Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0”, odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w ul. Szpotańskiego, ul. Patriotów, ul. Wydawniczej Lca 5080 m wraz z wykonaniem renowacji przyłączy poprzez zainstalowanie długich kształtek kapeluszowych Lca 15 m.”: więcej o projekcie.

01.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie na świadczenie wspierających prac administracyjno-biurowych i pomocniczych związanych z wykonywaniem badań laboratoryjnych projektów budowy dróg realizowanych w latach 2014-2020: więcej o projekcie.

21.04.2016 podpisaliśmy kontrakt z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: „Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną” - więcej o projekcie.