ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2017

Od 10.03.2017 SAFEGE Oddział w Polsce - SUEZ Consulting jest członkiem Francusko–Polskiej Izby Gospodarczej. CCI France Pologne istnieje od 1994 roku i zrzesza prawie 500 francuskich oraz polskich firm. Izba ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Cieszymy się, że ponownie znaleźliśmy się w takim gronie.

01.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z MLP TEMP Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie sprawdzenia instalacji oraz zdiagnozowanie nieprawidłowości w działaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zaopiniowanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej dla przebudowy instalacji w hali Koniko; więcej informacji.

16.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły”; więcej informacji.

31.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla 2 zadań Zakładu Świętokrzyskiego”; więcej informacji.

27.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” w zakresie gospodarki osadowej i gazowej; więcej informacji.

31.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz na pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących zadań Departamentu Kontraktacji Elektroenergetyki w Krakowie - więcej informacji.