ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2017

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie"; więcej o projekcie.

05.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla projektu: „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATA, PLACEM DOSTAWCZYM, PARKINGIEM NAZIEMNYM Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ FRAGMENTEM DROGI 2KDD W WOŁOMINIE NA DZIAŁKACH EW. NR 10/8, 10/5 I 18/7 Z OBRĘBU 11, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. GEODETÓW”; więcej o projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z działającego już od ponad kwartału wspaniałego Dworca Łódź Fabryczna, którego budowę mieliśmy okazję nadzorować przez ostatnie pięć lat: więcej o projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia nowych wizualizacji dotyczących projektowania przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie, więcej informacji.

10.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami”; więcej informacji.

21.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie usługi sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie. Projektem został objęty jej odcinek między Otwockiem a Lublinem”, więcej informacji.

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FARMINĄ Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Lipskiej/Bagrowej, polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego firmy FARMINA z częścią administracyjno-biurową oraz produkcyjno-magazynową o nowy budynek produkcyjno-usługowy, więcej informacji.

13.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa”, więcej informacji.

25.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Budopol Delta Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego, podpiwniczonego budynku „A” z usługami w parterze i garażami podziemnymi, realizowanego w ramach Projektu Deweloperskiego - Inwestycja Wars i Sawa - I etap; więcej o projekcie.

26.04.2017 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z firmą Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Wykonanie zewnętrznego układu drogowego, związanego z budową centrum handlowego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sikorskiego w Olsztynie do obiektu Leroy Merlin” w Olsztynie; więcej informacji.

14.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz J.M.S. Sp. z o.o. na przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją Inwestycji pn. „Piwnica Rajców”. Celem zadania jest przebudowa części podziemnej Dworu Artusa, zwanej Piwnicą Rajców, zlokalizowanej w bezpośrednim centrum Gdańska; więcej o projekcie.

03.04.2017 podpisaliśmy - w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. - kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”; więcej informacji.

18.04.2017 podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru nad robotami związanymi z przebudową stacji pomp kanałowych Powiśle (więcej informacji o projekcie) - na tejże stacji już od 2015 prowadzimy budowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę stacji pomp kanałowich "Powiśle" (więcej informacji).

24.04.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM Sp. z o.o.) kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Projektu pn.:  Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania <Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna>”.

Po wykonaniu prac na trasie ok. 143 km prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich będą wynosić 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z ok. 1 h 40 min najszybszym pociągiem InterCity do ok. 1 h: WIĘCEJ INFORMACJI.